Ἡ Ἀγγλικὴ κυβέρνησις πρὸς ἂγραν ἑλληνικῶν χειρογράφων

       Καὶ τριγύριζαν ἀνενόχλητοι οἱ ἀπὲσταλμένοι  καὶ οἱ “περιπατητές” στὴν Ἑλληνικὴν Γῆν καὶ μάζευαν τοὺς πνευματικοὺς καρποὺς τῶν προγόνων μας. Ἠσίοδος, Σοφοκλῆς, Ἀριστοτέλης, Γαληνός….. Καὶ τὰ ἀδηφάγα μουσεῖα τὴς Εὐρώπης στολίζονταν γιορτινὰ μὲ κλεμμένη λάμψη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα...

Ἀθηνᾶ, ἀρ. φύλ. 2748, 04.03.1859

        Ἡ Ἀγγλικὴ κυβέρνησις εἶχε πέμψει πρό τινος καιροῦ εἰς τὴν Ἀνατολὴν τὸν ὑποβιβλιοθηκάριον τῆς ἐν Ὀξωνίᾳ βιβλιοθήκης νὰ ἀναζητήσῃ ἀρχαῖα χειρογράφα εἰς τὰς ἐν αὐτῇ ἔτι ὑπαρχούσας βιβλιοθήκας· Ὁ Ἄγγλος οὗτος ἐπανελθὼν ἐκ τῆς περιοδείας, ἐδημοσίευσε κατὰ τὸ ἤδη λῆξαν ἔτος ἐν Λονδίνῳ μακρὰν ἔκθεσιν, ἐν ᾗ λέγει ὅτι ἐπεσκέφθη πλέον τῶν 50 βιβλιοθηκῶν ἐν διαφόροις τῆς Ἀνατολῆς χώραις, ἐν μοναστηρίοις, ἐκκλησίαις, ἰδιωτικαῖς οἰκίαις καὶ ἐν τοῖς παλατίοις τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ὁμολογεῖ ὅτι πανταχοῦ ὑπεδέχθησαν αὐτὸν φιλοφρόνως οἱ κάτοικοι, οὐδεὶς ὅμως ἠθέλησε νὰ πωλήσῃ αὐτῷ χειρόγραφα, ὅσον πλεῖστα χρήματα καὶ ἂν ὑπεσχέθη αὐτοῖς. Μόνον ἐν τῇ νήσῳ Μήλῳ κατώρθωσε ν’ ἀγοράσῃ παρ’ ἰδιωτῶν χειρόγραφά τινα τοῦ Ι΄ μ. Χ. αἰῶνος.
Ἡ ἐν τῇ ἐκθέσει αὐτοῦ περιγραφὴ τῶν χειρογράφων, ἅπερ εἶδε καὶ ἀνέγνωσεν ἐν Αἰγύπτῳ, Συρίᾳ, Παλαιστίνῃ, Κωνσταντινουπόλει καὶ Ἑλλάδι, εἶναι μακρὰ καὶ ἀκριβής. Ἐξ αὐτῆς γίνεται δῆλον ὅτι τὰ πλεῖστα τῶν χειρογράφων τούτων ἀνήκουσιν εἰς τὸν μέσον αἰῶνα καὶ εἰσὶν ἐκκλησιαστικά· ὀλίγα δέ τινα ἀρχαίας ἐποχῆς καὶ ἑλληνικά.
Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ λέγει ὁ Ἄγγλος ὅτι ἐπεσκέφθη δύο βιβλιοθήκας καὶ τὴν τοῦ Πλουτάρχου, εὑρὼν 400 – 500 χειρόγραφα, ἐν οἷς καί τινα τοῦ Ἡσιόδου, Σοφοκλέους, Δημοσθένους, Ἀριστοτέλους, Γαληνοῦ καὶ ἄλλων ἀρχαίων συγγραφέων. Ἔτι δὲ ἐπεσκέφθη καὶ ἄλλας βιβλιοθήκας ἐν Καΐρῳ, Ἱεροσολύμοις, ἐν τῷ μοναστηρίῳ τοῦ ἁγίου Σάββα, ἐν Πάτμῳ, Κρήτῃ, ἐν τοῖς παλατίοις τῶν Σουλτάνων, ἐν ἁγίῳ Ὄρει καὶ ἀλλαχοῦ.
Ἐν Κωνσταντινουπόλει εὗρε πλέον τῶν εἴκοσι χειρογράφων, Ὁμήρου, Ἡσιόδου, Πινδάρου, Ἀριστοτέλους. Ὡσαύτως καὶ ἐν Ἱεροσολύμοις χειρόγραφα τῆς Ὁμήρου Ἰλιάδος, τοῦ Ἡροδότου, Ξενοφῶντος, Δημοσθένους, Ἱπποκράτους, Εὐριπίδου καὶ ἄλλων.
Περὶ δὲ τῆς ἐν Πάτμῳ βιβλιοθήκης τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου παρατηρεῖ ὁ Ἄγγλος, ὅτι εἶναι πλουσία χειρογράφων, ἅτινα καὶ λίαν ἀρχαῖα εἰσὶ καὶ καλῶς γεγραμμένα.
Ἐκ τῶν ἐνταῦθα τηρουμένων ἑλληνικῶν χειρογράφων διακρίνονται, λέγει, αἱ τοῦ Διοδώρου ἱστορίαι ἀπὸ τοῦ ΙΑ΄. μέχρι τοῦ ΙΣΤ΄. βιβλίου ἐπὶ περγαμηνοῦ χάρτου τοῦ Ι΄. μ. Χ. αἰῶνος, αἱ τοῦ Σοφοκλέους τραγῳδίαι, Αἴας καὶ Ἠλέκτρα τοῦ ΙΕ΄. αἰῶνος καὶ ἡ φυσικὴ Παύλου τοῦ Αἰγινήτου τοῦ ΙΓ΄. αἰῶνος.
Δημοσιεύοντες τὴν βραχεῖαν ταύτην σύνοψιν τῆς ἐκθέσεως τοῦ Ἄγγλου περιηγητοῦ πρὸς γνῶσιν τῶν παρ’ ἡμῖν λογίων, δὲν δυνάμεθα νὰ μὴ ἐκφράσωμεν τὴν λύπην ἡμῶν, βλέποντες ὅτι ἐν τῇ ἐλευθέρᾳ Ἑλλάδι μόνῃ τῶν τῆς Ἀνατολῆς χωρῶν ἠδυνήθη ὁ Ἄγγλος νὰ πείσῃ Ἕλληνας νὰ πωλήσωσιν αὐτῷ χειρόγραφα, ἐν ᾧ οἱ τῆς Ἀνατολῆς χριστιανοὶ καὶ ὀθωμανοὶ κατεφρόνησαν τὰς λίρας αὐτοῦ, δείξαντες τῷ ξένῳ ὅτι γινώσκουσι καὶ αὐτοὶ νὰ ἐκτιμῶσι τὴν ἀξίαν τῶν κειμηλίων τούτων τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος.
Δὲν κατακρίνομεν τὴν Ἀγγλικὴν κυβέρνησιν, διότι ἐξακολουθεῖ νὰ γυμνώνῃ τὴν ἡμετέραν χώραν καὶ αὐτῶν τῶν ἔτι ὑπολειπομένων ὀλίγων χειρογράφων, ἐξεναντίας μακαρίζομεν τοὺς Ἄγγλους ὅτι ἀποκτῶσιν ὁσημέραι τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς κυβερνήσεώς των νέους θησαυρούς, οἵτινες μένοντες εἰς χεῖρας ἰδιωτῶν καὶ ἡμιμαθῶν, ἢ εἰσὶν ὅλως ἄχρηστοι ἢ ταχέως ἀφανίζονται καὶ ἀπόλλυνται, ἀλλὰ λυπούμεθα ὅτι παρ’ ἡμῖν οὐδεμία φροντὶς τῶν τοιούτων ὑπάρχει, ὡς ἂν εὑρισκόμεθα ἔτι εἰς τοὺς πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως χρόνους τῆς ἀμαθείας καὶ πτωχείας.
Βιβλιοθήκην πολύτομον ἀπεκτήσαμεν ἤδη καὶ καθ’ ἑκάστην πλουτίζομεν αὐτὴν διὰ νέων δωρεῶν καὶ ἀγορᾶς μὴ ὑπαρχόντων βιβλίων· ἀφίνομεν ὅμως νὰ ἐξέρχωνται κρύφα τῆς πατρίδος καὶ μνημεῖα τῆς τέχνης καὶ χειρόγραφα, πωλούμενα παρὰ τῶν ἰδιωτῶν εἰς τοὺς ξένους. Ὁ νῦν καιρὸς καὶ ἡ τοῦ ἔθνους ἀξιοπρέπεια ἀπαιτοῦσι νὰ παύσῃ τὸ ἐμπόριον τοῦτο, καὶ ὁ διέπων τὰ τῆς Παιδείας ὑπουργὸς Κ. Χριστόπουλος νὰ ὁρίσῃ ἐν τῷ προϋπολογισμῷ τοῦ ἰδίου ὑπουργείου καί τι ποσὸν πρὸς ἀγορὰν ἀρχαιοτήτων καὶ χειρογράφων.
Διότι νῦν οὐδεὶς τολμᾷ οὐδὲ θέλει νὰ γνωστοποιήσῃ εἰς τὴν κυβέρνησιν, ὅτι ἔχει τι ἀρχαῖον πρὸς πώλησιν, γινώσκων ὅτι πρὸς ἀγορὰν τοιούτων χρήματα δὲν ὑπάρχουσι, καὶ ὅτι ἀπίθανον δὲν εἶναι νὰ στερηθῇ ἄλλως τῆς ἰδιοκτησίας αὐτοῦ· ὅθεν προτιμᾷ νὰ πωλῇ ὅ,τι τοιοῦτον ἔχει κρυφίως εἰς τοὺς ξένους πρὸς αἶσχος αὐτοῦ τε καὶ τῆς πατρίδος. Τούτου ἕνεκα ἀναγινώσκομεν μετὰ λύπης ἐν ταῖς εὐρωπαϊκαῖς ἐφημερίσιν, ὅτι τὰ ἐκεῖ Μουσεῖα ἀποκτῶσι καθ’ ἑκάστην νέας παντὸς εἴδους ἀρχαιότητας ἐξ Ἑλλάδος προερχομένας…

 

Ἡ ἐφημερίς Ἀθηνᾶ εἶναι ἀπὸ τὴν ψηφιοθήκη τοῦ Ἀριστετελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

 

13 comments

 1. Κώστας Ναξάκης /

  Γιώργη
  Όταν πρωτοείδα την σελίδα, σκέφτηκα ‘ μα τι θέλει η αλεπού στο παζάρι’ .Από περιέργεια περιηγήθηκα σε διάφορες δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο. Αν και γνώριζα ότι η αρχαιοκαπηλία μαζί με την πορνεία είναι το αρχαιότερο επάγγελμα, εκείνο που δεν γνώριζα είναι ότι ανθίζει σε περιόδους οικονομικής κρίσεως. Ενημερώθηκα ότι οι αρχαιοκάπηλοι μηχανεύονται τρόπους εμπορίας αρχαιοτήτων, αναπτύσσοντας κυκλώματα στα οποία συμμετέχουν «αρμόδιοι» φορείς και πρόσωπα. Έμαθα ότι οι αρχαιοκάπηλοι νομιμοποιούν την εγκληματική τους δράση, δωρίζοντας τμήμα των κλοπιμαίων σε δημόσιους αρχαιολογικούς χώρους κρατώντας οι ίδιοι τη μεγάλη μερίδα.
  Με γνώση τα παραπάνω σκέφτηκα ότι ίσως θα έπρεπε όσοι κατ΄ ελάχιστο με την ιδιότητά τους εμπλέκονται με οιονδήποτε τρόπο με τις Ελληνικές αρχαιότητες να δηλώσουν υποχρεωτικά όπως άλλωστε από τον νόμο υποχρεούνται, αρχαιότητες που κατέχουν. Επειδή κύριε υπουργέ η αναφορά μου απευθύνεται και σε εσάς, πριν βιαστείτε να θιγείτε ότι εμμέσως σας κατηγορώ, σας ενημερώνω ότι ευθέως ισχυρίζομαι ότι δεν σας έχω εμπιστοσύνη. Σας διαβεβαιώνω δε ότι οι περισσότεροι ¨Έλληνες πολίτες έχουμε άρει την εμπιστοσύνη μας στο «Ελληνικό» φρόνημα των εκπροσώπων μας, όπως άλλωστε και εσείς έχετε «ψυλλιαστεί». Προς επιβεβαίωση όσων γράφω θα μπορούσα να σας παραπέμψω σε πληθώρα άρθρων που είναι αναρτημένα σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή θα αναρωτηθείτε για την πηγή των ανησυχιών που εκφράζω, σας ενημερώνω (μήπως δεν το ξέρετε;) ότι οι εκσκαφές στο μετρό Θεσσαλονίκης απεκάλυψαν πλήθος αρχαιοτήτων, για τις οποίες το υπουργείο σας αδιαφορεί. Εμείς (οι Έλληνες πολίτες) καμία ενημέρωση είχαμε ούτε από το υπουργείο σας ούτε από τα κανάλια σας για τα συμβάντα με τα ευρήματα της Θεσσαλονίκης. Αλήθεια εσείς του ΣΚΑΙ μήπως αντί να προβάλλετε τις ευαισθησίες του αφεντικού σας στο eco news, πριν ή και μετά από αυτό σκέφτεστε να προβάλλετε το Greco news; Σκεφτείτε το προβάλλετέ το και για τον τίτλο θα συζητήσουμε κατόπιν.
  Σε πίστωση των όσων παραπάνω αναφέρω και προς επιβεβαίωση της πίστης μας ότι οι «εκπρόσωποί μας» έχουν βάλει το χεράκι τους, δείτε σχετικό άρθρο για την προσωπική συλλογή του «κυρίου» Μητσοτάκη.
  http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=16001
  Γιώργη τελικά αναφερόσουν σε λαυράκι.

  • Γιώργης /

   Στήν ἀρχὴ σκέφθηκα νά βάλω χρονολογία στὸν τίτλο τοῦ ἄρθρου Κὠστα, ἀλλὰ τὸ ἄφησα ἔτσι ἐπίτηδες .
   Στὶς τρεῖς πρῶτες προτάσεις σου τά εἶπες ὅλα καθαρὰ καὶ ξάστερα ἀλλά τὸ πρόβλημα εἶναι ἀκόμα πιό σύνθετο δυστυχῶς.
   Θεωρῶ αὐτήν τὴν ἐπιστολὴ «διαχρονικὴ» στὸν τρόπο πού ἀναδεικνύει τὸ θέμα καὶ για αὺτὸ τὴν ἀνέβασα.

 2. ΜΑΡΙΑ /

  Καλό μῆνα καί εὔχομαι…..νά τελειώσουν τά ψέμματα,ἐπιτέλους!!!

  Ἐπί τοῦ θέματος τώρα,ὄντως διαχρονική ἡ ἐπιστολή Γιώργη μου ….πικρά διαχρονική.
  Ἡ στέρησις τῆς κληρονομιᾶς μας, σέ συνδυασμό μέ τόν πόλεμο πού ὑφίσταται ἡ Γλῶσσα, ἡ Πίστη, ἡ Οἰκογένεια καί ἡ Πατρίδα, εἶναι ἕνα σχέδιο πολύχρονο καί μεθοδικό.
  Πρέπει νά σταματήση…ΤΩΡΑ!!

  • Γιώργης /

   Καλό μῆνα Μαρία, ἀπ’ τό στὸμα σου καὶ στοῦ Θεοῦ τ’ αὐτί!

  • Αέναος Έλληνας Μαχητής /

   Καλησπέρα, καλό μήνα σε όλους και να ευχηθώ όπως και η Μαρία… να τελειώσουν τα ψέματα τώρα!!!

   “Καὶ τριγύριζαν ἀνενόχλητοι οἱ ἀπὲσταλμένοι καὶ οἱ “περιπατητές” στὴν Ἑλληνικὴν Γῆν καὶ μάζευαν τοὺς πνευματικοὺς καρποὺς τῶν προγόνων μας. Ἠσίοδος, Σοφοκλῆς, Ἀριστοτέλης, Γαληνός….. Καὶ τὰ ἀδηφάγα μουσεῖα τὴς Εὐρώπης στολίζονταν γιορτινὰ μὲ κλεμμένη λάμψη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα…”

   Ελλάδα κρατήσου στο Ύψος σου.!!!
   Μην απελπίζεσαι. Ήσουν, είσαι και θα είσαι στο τέλος… Εσύ πάντα η Δυνατή.!!!

   Είναι προφανές ό, τι οι “Θεοί” προόρισαν, τα “Αιμοβόρα Σκυλιά”, εγχώρια και ξένα, να ξεσπούν το μίσος που φωλιάζει βαθειά μέσα τους για Εσένα, τρώγοντας κατά καιρούς κομμάτια από τις σάρκες σου και Εσένα να γράφεις Ιστορία, με τον απαράμιλλο και αυθεντικό τρόπο, που μάλλον θέλησε η μοίρα… μόνο Εσύ να γνωρίζεις…
   Ιστορία που σε κρατά χιλιάδες χρόνια ζωντανή.
   Διαισθάνομαι ότι πλησίασε η ώρα να το κάνεις… για μία ακόμη φορά!!!

   Λέει η Μαρία :
   “Ἡ στέρησις τῆς κληρονομιᾶς μας, σέ συνδυασμό μέ τόν πόλεμο πού ὑφίσταται ἡ Γλῶσσα, ἡ Πίστη, ἡ Οἰκογένεια καί ἡ Πατρίδα, εἶναι ἕνα σχέδιο πολύχρονο καί μεθοδικό.”

   Απίστευτα πικρή η αλήθεια που περιγράφεις Μαρία! Αλλά δεν παύει να είναι… Αλήθεια!!!
   Και “αναρωτιέμαι”… τι άραγε περιμένουμε ακόμα να μας συμβεί… για να αντιδράσουμε;;;
   “Τι” μας έχει κάνει τόσο ανεκτικούς;;; (ρητορικά φυσικά τα ερωτήματα).

 3. Έλλην /

  Το 1946 με εντολή του υπουργού Α. Παπαδήμου, συντάσσεται μελέτη 160 σελίδων με τίτλο «Ζημίαι των αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και των στρατών Κατοχής».

  Πάρτε μία γεύση…

  Τον Φεβρουάριο του 1942 «αρχαιολάτρες» Γερμανοί αξιωματικοί παραβίασαν τα παράθυρα της αποθήκης του Μουσείου Ελευσίνας και άρπαξαν αγγεία και εδώλια, ενώ μόλις έγιναν αντιληπτοί από τους φύλακες τράπηκαν σε άτακτη φυγή. Μετά από διαμαρτυρίες η λεγόμενη Υπηρεσία Προστασίας Καλλιτεχνημάτων απάντησε πως το περιστατικό δεν μπορεί να θεωρηθεί κλοπή, επειδή «πρόκειται περί μορφωμένων ανθρώπων, οίτινες έχουν ενδιαφέρον διά την ελληνική αρχαιότητα (…) Οι αποκομίσαντες θα έχουν προφανώς την πρόθεσιν να αποκτήσουν ενδεχομένως διά του τρόπου τούτου εν ενθύμιον».

  Στην 160 σελίδων έκθεση παρουσιάζονται με κάθε λεπτομέρεια περιστατικά κλοπής ελληνικών αρχαιοτήτων από διάφορες περιοχές της χώρας. Μερικά χαρακτηριστικά σημεία της έκθεσης:

  * Γερμανοί αξιωματικοί είχαν προμηθευτεί άριστη αρχαία κεφαλή γυναικός του 4ου αιώνος π.Χ., την οποία χάρισαν στον στρατάρχη List. Οι αξιωματικοί κακώς την απέκτησαν και ο στρατάρχης List κακώς την εξήγαγε από την Ελλάδα.

  * Στις 9 Νοεμβρίου 1941 εκλάπη, παρόντος του Γερμανού αρχαιολόγου Γκεμπάουερ, πίναξ γραπτός, μελανόμορφος, εξαιρετικής τέχνης, μετά παραστάσεως προθέσεως νεκρού. Αύξ. Αριθμός Ευρετηρίου Μουσείου Κεραμεικού 677.

  * Γερμανοί στρατιώτες διέπραξαν στις 13 Μαΐου 1941 κλοπή διά ρήξεως του λουκέτου της θύρας του Μουσείου Χαιρώνειας. Εκλεψαν ένα χρυσούν ενώτιον, ένα φύλλο χρυσούν, πέντε πήλινα αγγεία από τα οποία τρία ήσαν ανθεμοκύλικες και το τέταρτο μικρός αρύβαλλος.

  * Ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής Λάρισας Κόλερ εζήτησε και έλαβε από τον τότε νομάρχη άγαλμα Αθηνάς του 3ου αιώνα π.Χ., ύψους περίπου 0,70 μ..

  * Από το Μουσείο Γόρτυνος εκλάπησαν άγαλμα νύμφης ή Αφροδίτης ρωμαϊκής εποχής, ένα άγαλμα καθήμενης γυναικός και επιτύμβιο ελληνιστικών χρόνων. Πιθανός υπεύθυνος ο στρατηγός Ρίνγκελ.

  * Η αρχαιολογική συλλογή Ποτιδαίας συγκεντρωμένη στο σχολείο διερπάγη από τους Γερμανούς, οι οποίοι κατέλυσαν στο οίκημα τον Απρίλιο του 1941. Μεταξύ των διαρπαγέντων αρχαιοτήτων περιλαμβάνονται οι εξής: μαρμάρινη πλάκα με την τετράστιχη αγωνιστική επιγραφή διαστάσεων 0,42×0,23×0,9 μ., μαρμάρινο αγαλμάτιο ανδρός, αγαλμάτιο μαρμάρινο ανδρός, μαρμάρινη κεφαλή ανδρός.
  Μία άλλη σοβαρή παράμετρος είναι τι απέγιναν τα κιβώτια με τα ευρήματα διαφόρων ανασκαφών που παράνομα πραγματοποιούσαν Γερμανοί αρχαιολόγοι και εστάλησαν στη συνέχεια στη Γερμανία. Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  * Τα ευρήματα των ανασκαφών σε σπήλαιο της Κωπαΐδας μεταφέρθηκαν στη Γερμανία και στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, στην Αθήνα.
  *Στην Τιθορέα ήρθαν στο φως 20 αρχαίοι τάφοι που αποψιλώθηκαν και τα ευρήματα κατακρατήθηκαν.

  * Στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας οι Γερμανοί πραγματοποίησαν ανασκαφές στην Τούμπα και βρήκαν αρχαίο οικισμό. Πήραν διάφορα σπουδαία αντικείμενα.

  * Στη Βεργίνα ο Γερμανός υπαξιωματικός, αρχαιολόγος Εξνερ πραγματοποίησε ανασκαφές, κοντά σε αυτές του καθηγητή Ρωμαίου, μεταξύ Παλατίτσας και Βεργίνας. Βρέθηκαν έξι τάφοι. Τα ευρήματα αυτών δεν παραδόθηκαν στις ελληνικές αρχές αλλά στη στρατιωτική Γερμανική Διοίκηση».

  Μετά από το σοκ που φυσικά και λογικά θα πάθατε δείτε και αυτό για να σας αποτελειώσω. Κόρη πρώην υφυπουργού Κοτσώνη:

  ”Δεν ξέρω για έσας, αλλά ως έφηβη μου ήταν αρκετά δυσκολό να ενδιαφερθώ για ένα μάτσο αρχαίες πέτρες.”
  ”Δεν ξέρω τι θα έκανα αν εκείνη την ημέρα με είχαν βάλει να ανοίξω τη γαλανόλευκη μες το μουσείο. Μπορεί και να είχα πεθάνει από την ντροπή μου.”
  ”δεν βρήκαν τίποτα καλύτερο να κάνουν στο Λονδίνο με τους μαθητές τους από το να διαφημίσουν την εθνική μας βλαχιά.”
  ”Μια φαντασίωση βασισμένη στην ανάγκη του Ελληνα να επανακτήσει μια ούτως ή άλλως λανθάνουσα υπερηφάνεια για μάχες που ποτέ δεν κέρδισε ο ίδιος. Λες και δεν έχουμε αρκετά αρχαία, και σ’ αυτά τα μάρμαρα είναι που βασίζεται το μέλλον του ελληνικού τουρισμού.”

  Α-Π-0-Γ-0-Η-Τ-Ε-Υ-Σ-Η………………….
  Είμαστε αυτό που μας αξίζει……………

 4. Έλλην /

  Η Κοτσώνη αναφέρεται στα Ελγίνεια.

 5. Κώστας Ναξάκης /

  Αγαπητέ Έλληνα.
  Σήμερα ψάχνοντας για τους αρχαιοκάπηλους βρήκα όσα αναφέρεις σωστά και τα επισύναψα ως απάντηση στο άρθρο “Ο δάσκαλος της οργισμένης Ελλάδας”, γιατί εκεί θεώρησα ότι ΄ταιριάζει΄. Παρακαλώ διαβάστε το. Προξενεί θλίψη η αντιμετώπιση του Ελληνικού στοιχείου από την βαρβαρότητα. Ο μακρύς κατάλογος των κλοπιμαίων φοβάμαι ότι καθιστά την Γερμανία μαζί με τον Έλγιν τους χειρότερους εχθρούς της Ελλάδας.

 6. Έλλην /

  Ο Ελληνισμός πάντα ήταν ο υπ’αριθμόν 1 εχθρός για πολλούς.

  ”Οι Έλληνες είναι αναρχικοί και δύσκολα κουμαντάρονται. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά μέσα στις πολιτισμικές τους ρίζες: έτσι ίσως καταφέρουμε να τους αναγκάσουμε να συμβιβαστούν. Εννοώ βέβαια να χτυπήσουμε την γλώσσα τους, την θρησκεία τους, τα πολιτισμικά και ιστορικά αποθέματα, έτσι ώστε να ουδετεροποιήσουμε την δυνατότητα τους να αναπτύσσονται, να διακρίνουν τους εαυτούς τους, ή να αποδεικνύουν ότι μπορούν να νικούν, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στα στρατηγικώς απαραίτητα σχέδια μας στα Βαλκάνια, την Μεσόγειο, και την Μέση Ανατολή).”

  Απόσπασμα ομιλίας του Henri Kissinger στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβρη του 1974…

  Λίγο μετά την εισβολή στην Κύπρο…

  • Γιώργης /

   Ἐλπίζω Ἕλληνα, ὅτι αὐτὰ τὰ λόγια παρακάτω θὰ σὲ κάνουν νὰ αἰσθανθεῖς πολύ καλύτερα ἁπ’τὁ νά θυμᾶσαι τὸν …άγχωμένο ἐβραῖο! 😉 😉

   1. “Ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται. Η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλεται.”
   Βίκτωρ Ουγκώ, 1802-1885, Γάλλος συγγραφέας

   2. “Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη.”
   Βόλφγκανγκ Γκαίτε, 1749-1832, Γερμανός ποιητής & φιλόσοφος

   3. “Αν οι Έλληνες αποκτήσουν μόρφωση και ενότητα, αλίμονό μας.”
   Ουίνστον Τσώρτσιλ, 1874-1965, Βρετανός Πρωθυπουργός , Νόμπελ 1953

   4. ” Όταν νικήσουμε, θα μπούμε στη Βουλγαρία ως τιμωροί,
   στη Γιουγκοσλαβία ως ελευθερωτές και στην Ελλάδα ως προσκυνητές.”
   Ιωσήφ Στάλιν, 1879-1953, Σοβιετικός ηγέτης

   5. “Ελλάδα…Όλα εδώ ξεκίνησαν κι εδώ θα καταλήξουν!”
   Τζελαλαντίν Αλ Ρουμί, 1207-1273, Πέρσης ποιητής

   6. ” Όλα τα πεπολιτισμένα έθνη, εις ότι αφορά την δραστηριότητα τού πνεύματος, είναι αποικίαι της Ελλάδος.”
   Will Durant, 1885-1981, Αμερικανός ιστορικός & φιλόσοφος

   7. “Κι αν είναι να πεθάνωμε για την Ελλάδα, θεία είναι ή δάφνη. Μια φορά κανείς πεθαίνει!”
   Frederik Mistral, 1830-1914, Γάλλος ποιητής, Νόμπελ 1904

   8. “Χάριν της ιστορικής αληθείας οφείλω να διαπιστώσω ότι μόνον οι Έλληνες,
   εξ όλων των αντιπάλων οι οποίοι με αντιμετώπισαν, πολέμησαν με παράτολμον θάρρος
   και υψίστην περιφρόνησιν προς τον θάνατον…
   Αδόλφος Χίτλερ, 1889-1945, Γερμανός δικτάτορας

   10. Γράφει ο Joseph Goebbels στο ημερολόγιό του, στις 8 Απρ. 1941,
   δύο ημέρες μετά την γερμανική επίθεση, εντυπωσιασμένος
   και αυτός από την μαχητικότητα των Ελλήνων:
   “Προχωρούμε αργά στην Ελλάδα… Οι Έλληνες είναι γενναίοι μαχηταί…
   Τα καταληφθέντα χαρακώματα είναι γεμάτα πτώματα…
   Και αυτός ο Φύρερ θαυμάζει ιδιαιτέρως το θάρρος των Ελλήνων.
   Ίσως υπάρχει ακόμη ένα ίχνος της παλαιάς ελληνικής καταγωγής σ’ αυτούς.”

   (τά δύο τελευταῖα ἀφιερωνονται στὸν Γιάννη…! :mrgreen: )

 7. Έλλην /

  Καλημέρα σε όλους.

  Το περίεργο Γιώργη, είναι πως ο Τσόρτσιλ, ο Στάλιν και ο Χίτλερ ενώ είπαν τα ωραία λόγια τα παχιά….οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για τα δεινά της Ελλάδας από το 1940 ως και το 1949…Λόγια που μείνανε στην Ιστορία, και που το εξωτερικό τους περιτύλιγμα είναι εμφανίσιμο και νόστιμο, αλλά το μέσα είναι σάπιο.

  Με την ψυχρή λογική που θέλω να βλέπω τα γεωπολιτικά θέματα, η ηρωική στάση της Ελλάδας που έσωσε Αγγλία και Ρωσία, και εντυπωσίασε τον Χίτλερ….ανταμείφθηκε με 15 αράδες από τον καθένα, έναν εμφύλιο και μία αιματοβαμμένη Κατοχή.

  Η Ελλάδα τελικά είναι και ευλογημένη, καταραμένη και άτυχη…όλα μαζί.

  -Ευλογημένη για τον πολιτισμό που δημιούργησε και μετέδωσε σε όλο τον κόσμο, το κλίμα που ίσως είναι το καλύτερο στον πλανήτη γη, την θάλασσα που την περιτριγυρίζει κτλ. Έχει δηλαδή ότι χρειάζεται για να δημιουργήσει αυτοκρατορία.
  -Καταραμένη γιατί λόγω της θέσης(στον χάρτη) της είναι εμπόδιο στα σχέδια των ”Μεγάλων Δυνάμεων”, κάτι που μας έχει φέρει πολλά δεινά.
  -Και άτυχη λόγω των ηγεσιών της….

 8. Κώστας Ναξάκης /

  Συγχαρητήρια Έλληνα.

  Η ανταμοιβή της πατρίδας από τους ¨φίλους¨ της σε όλη την ιστορία της και ας μείνουμε στη νεότερη, ήταν αυτή της αλεπούς, που εγκωμιάζει τον κόρακα για την ομορφιά του πάντα αποσκοπώντας στο δικό της όφελος.

  Σωστά αναφέρεις ευλογημένη αφού είναι το καλλίτερο οικόπεδο του πλανήτη (γεωπολιτικά), με αποτέλεσμα να την κατατρέχει η κατάρα των οικοπεδοφάγων στη μακραίωνη ιστορία της.

  Τους ¨φίλους¨ τους υποπτευθήκαμε τους εχθρούς τους αντιμετωπίσαμε. Τους «δικούς» μας βόηθα μας θεέ μου να αποκαλύψουμε. Άτυχη αφού οι «ηγέτες» της όπου ψάχνουμε τα έργα και τις ημέρες τους την πληγώνουν.

  Στο αρχικό μου σχόλιο απευθύνομαι στον «ηγέτη» του υπουργείου πολιτισμού. Η αναφορά μου σε αυτόν σε ενημερώνω ότι δεν ήταν τυχαία. Υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας της ταφής συμπλέγματος αρχαιοελληνικού αγάλματος. Ήταν η εποχή που τα κανάλια μας «πληροφορούσαν» ότι κάποιοι δωδεκαθεϊστές, εμπόδιζαν την λειτουργία του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, στο τμήμα Μοναστηράκι – Θησείο. Καθόμουν σε καφενείο της Αδριανού, ακούγοντας τις διαμαρτυρίες των «πληροφορημένων» επιβατών, για την ταλαιπωρία που τους υπέβαλαν με τις ενέργειές τους οι «ταραξίες». Πλησίασα ένα μέλος της «συμμορίας» προκειμένου να λάβω ενημέρωση. Πληροφορήθηκα ότι ήταν αρχαιολόγος διορισμένη σε κάποια διεύθυνση αρχαιοτήτων. Μου είπε ότι δίπλα από τις γραμμές του τραίνου είχε βρεθεί το σύμπλεγμα των 12 θεών της αρχαιότητας, γεγονός που σημαίνει ότι το σημείο αυτό ήταν ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ. Κατά την διάρκεια της συνομιλίας μας (πλήρως αναλυτική), έφθασε βαγονέτο φορτωμένο με άμμο και σκέπασε το σύμπλεγμα, ενταφιάζοντας μαζί και την εκτίμησή μου σε κάθε «ηγέτη» του συγκεκριμένου υπουργείου και όχι μόνο.
  Σήμερα κάτι αντίστοιχο γίνεται στο σταθμό Βενιζέλος του μετρό Θεσσαλονίκης. Διαβάστε την συνέντευξη της Διευθύντριας της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
  http://www.elliniki-gnomi.eu/archives/41897

  Μετά από αυτά, μήπως η έκφρασή μου ότι χωρίς να τον κατηγορώ (τον υπουργό), ισχυρίζομαι ότι δεν του έχω εμπιστοσύνη, πρέπει να αναδιατυπωθεί: Και το λέω αυτό «κύριε υπουργέ», γιατί οποιοσδήποτε άλλος Έλληνας πολίτης μπορούσε να αποτρέψει έγκλημα τέτοιου μεγέθους και δεν το έκανε θα χαρακτηριζόταν το ίδιο εγκληματίας κατ΄ ελάχιστο ως ηθικός αυτουργός.

  Έχοντας κατά νου όλα αυτά, αναφέρθηκα ενδεικτικά σε ένα κανάλι υπαινισσόμενος την συμμετοχή τους (με την ενός ……..σιγή) στα εγκλήματα κατά της πατρίδος.