“Χρηστομάθεια” από τους… ανίερους!

Αθήνα  15/12/2013

Αναδημοσίευση από :

http://www.pentapostagma.gr

“Κήρυγμα” του Μητροπολίτη Σπάρτης για τη βάπτιση και τον πολιτικό γάμο!

Χριστιανοί μου ἀγαπητοί,

   Παρακολουθῶ τόν τελευταῖο καιρό μέ πολλή ἀγωνία διάφορα γεγονότα περίεργα, πρωτάκουστα, νεοφανῆ καί τελείως ἀντίθετα μέ τίς ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις μας.

   Μερικά ἀπό αὐτά πού γίνονται στήν Ἑλλάδα μας ἔρχονται ἀπ’ἔξω  καί ἐπαναλαμβάνονται στήν ἀθάνατη Χώρα μας και μοιάζουν κακόγουστα.

   Ἄλλα εἶναι «παραγωγῆς» ἐγχώριας καί ἀποδεικνύουν  ὅτι οἱ νεοέλληνες ἄρχισαν νά κλωτσοῦν τίς παραδόσεις τους, νά προσβάλλουν τή χριστιανική ἰδιότητά τους καί νά διασύρουν τόν τόπο μας καί τήν ἱστορία του.

   Ἔγραφε κάποιος κοινωνιολόγος, γνήσιος ἕλληνας καί συνειδητός χριστιανός, ὅτι ποτέ δέ φανταζόταν ὅτι στήν Ἑλλάδα  θά γίνονταν αὐτά πού οὔτε στίς χῶρες χωρίς ἱστορία καί πολιτισμό γίνονται.

   Συγκεκριμένα περιστατικά μέ ἀναγκάζουν ν’ ἀπευθυνθῶ στούς χριστιανούς μας καί, ἀφοῦ ὑπογραμμμίσω τήν ἀπρέπεια  αὐτῶν τῶν περιπτώσεων καί νά παρακαλέσω ὅλους σας, μεγάλους καί μικρούς, ἄνδρες καί γυναῖκες, νά σεβαστοῦμε τήν παράδοσή μας, νά δείξουμε εὐλάβεια σέ ὅσα ἡ Ἐκκλησία μας, γιά αἰῶνες μᾶς διέσωσε καί τίποτε ἀπό αὐτά πού κράτησαν οἱ πρόγονοί μας νά μήν περιφρονήσουμε.

   «Στήκετε καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις» μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος  καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος μᾶς συμβουλεύουν ὅτι «λαός πού λησμονεῖ τήν παράδοσή του καί τήν ἱστορία του εἶναι καταδικασμένος νά ἐξαφανισθεῖ».

   α. Ζητοῦν κάποιοι γονεῖς «κουλτουριάρηδες» νά βαπτίσουν τά παιδιά τους, ὄχι στόν ἱερό Ναό τῆς ἐνορίας τους, ἀλλά στή θάλασσα.

   Εἶναι, μοῦ λέγουν ἤ μοῦ γράφουν, πολύ ὄμορφα ἐκεῖ καί ἔχει τό Μυστήριο μιά ἁπλότητα. Δέν μπορῶ νά ἐννοήσω ποιά εἶναι ἡ ἁπλότητα καί ποῦ βλέπουν τήν ὀμορφιά. Ὑπάρχει τίποτε πιό ὡραῖο ἀπό τόν ἱερό χῶρο τοῦ Ναοῦ;

   Οἱ χριστιανοί μας ἔχουν δεθεῖ μέ τόν Ναό. Ἐκεῖ βαπτίζονται, ἐκεῖ στεφανώνονται καί ἀπό ἐκεῖ παίρνουν τή Μακαρία Ὁδό.

  Ἡ ἱερότητα τοῦ χώρου, ὁ διάκοσμος τοῦ Ναοῦ μέ τίς διδακτικές ἁγιογραφίες ἤ μέ τίς ἱερές εἰκόνες δημιουργοῦν τήν κατάλληλη ἀτμόσφαιρα γιά ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό.

  Τό κάθε Μυστήριο, πού εἶναι ἁγιαστική πράξη, συνδέεται καί ἐκφράζεται μέ τήν προσευχή ὄχι μόνο τῶν ἀμέσως ἐνδιαφερομένων, ἀλλά καί τῶν συγγενῶν καί τῶν προσκεκλημένων.

  Εὑρισκόμαστε μέσα στόν Ναό καί πολλές φορές τό μυαλό μας τρέχει στά βιοτικά καί τά κοσμικά, ὥστε νά χρειάζεται ὁ λειτουργός νά μᾶς ἀνακαλέσει μέ τήν ὑμνολογική συμβουλή «πᾶσαν τήν βιοτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν».

  Μπορεῖτε νά σκεφθεῖτε νά τελεῖται τό Μυστήριο ἔξω, στήν ὕπαιθρο ἤ στήν παραλία;

  Ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος δέν ἔγινε στά κτήματα ἤ στήν ἀγορά, ἀλλά σέ συγκεκριμένο προσευχητικό τόπο, ὅπου ἔγινε τό πρῶτο Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριό μας.

  Ἔτσι μᾶς δίδαξε ἡ Ἐκκλησία δυό χιλιάδες χρόνια ἀπό τότε. Γιατί θέλουμε σήμερα ν’ἀλλάξουμε μία καταξιωμένη παράδοση;

  Στό διάστημα αὐτῶν τῶν αἰώνων ἔχουμε βαπτίσεις σέ ποταμούς καί θάλασσες, ἀλλά αὐτά τά γεγονότα τά ὑπαγόρευσε μιά ἀνάγκη.

  Ἡ Ἐκκλησία, κατ’ οἰκονομίαν, τά ἐδέχθη, ἀλλά ἀποτελοῦν μιά ἐξαίρεση πού ἐπιβεβαιώνει τόν κανόνα.

  Ποιά ἀνάγκη ὑπαγορεύει σήμερα νά γίνει τό βάπτισμα στή θάλασσα; Τουλάχιστον ἐκεῖνοι πού τό ζητοῦν οὐδέποτε διατύπωσαν ἕναν λόγο σοβαρό, πνευματικό, πρακτικό, γιά νά τό ἀξιολογήσουμε.

  Ὁ λόγος πού ὑπαγορεύει τήν παράκληση μερικῶν, πού γίνεται ἐνοχλητική ἀπαίτηση, εἶναι ἕνας καί μόνος.

  Νά κάνουν αὐτοί κάτι πού δέν κάνουν οἱ ἄλλοι. Νά δείξουν ὅτι αὐτοί δέ μοιάζουν μέ τούς πολλούς. Ὅτι δέ δέχονται τίς δεσμεύσεις τοῦ παρελθόντος. Ὅτι αὐτοί ἔχουν ἕνα σύγχρονο, προοδευτικό πνεῦμα, πού ἱκανοποιεῖ τούς ἰδίους καί γι’αὐτό θέλουν νά τό ἐπιβάλουν καί στούς ἄλλους.

  Βέβαια προστίθενται κοντά σ’αὐτές τίς αἰτίες καί ἡ πρόφαση, ὅτι τό κοσμικό Κέντρο πού θά γίνει ἡ δεξίωση εἶναι στήν παραλία καί προπάντων οἱ φωτογράφοι δέ θά δυσκολεύονται ν’ἀπαθανατίσουν τίς διάφορες σκηνές τοῦ Μυστηρίου.

  Ἀλλά, παιδιά μου, ἐκεῖ φθάσαμε, νά προσπαθοῦμε ν’ ἀλλάξουμε τήν ὀρθόδοξη παράδοσή μας μέ λόγους καί αἰτίες πού ἱκανοποιοῦν τόν ἐγωισμό μας καί γελοιοποιοῦν τήν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου καί τό ἀποϊεροποιοῦν σέ τελευταία ἀνάλυση;

  β. Τά τελευταῖα χρόνια κερδίζει ἔδαφος καί μία ἄλλη ἀξιοκατάκριτη ἀπαίτηση μερικῶν ἐλαχίστων, μέχρι αὐτή τή στιγμή, ἀλλά οἱ στατιστικές δείχνουν ὅτι θά ἔχουμε αὔξηση σύν τῶ χρόνω.

  Θέλουν τήν ἡμέρα πού θά κάνουν τόν γάμο τους, τήν ἴδια ἡμέρα νά βαπτίσουν καί τό παιδί πού ἀπέκτησαν, γιατί ἐν τῶ μεταξύ εἶχαν συνάψει γάμο πολιτικό.

  Παλαιότερα ἐθεωρεῖτο μεγάλη ἐντροπή πρίν ἀπό τόν θρησκευτικό γάμο νά ἀποκτήσουν παιδί. Ἔλεγαν μάλιστα εἰρωνικά καί ἐμπαικτικά «ἄντε καί στό γάμο σου βαπτίσια».

  Και ὁ ἐχθρός τῆς ψυχῆς μας, ὁ ὁποῖος ποτέ δέ θέλει τό καλό, ὑπαγορεύει χίλιες δικαιολογίες, ὥστε νά παρακινήσει τούς ἀνθρώπους νά διαπράξουν τό μεγάλο λάθος, νά κάνουν γάμο πολιτικό, γιά νά ἐπακολουθήσουν ἀναρίθμητες ἄλλες παραβάσεις τοῦ ἠθικοῦ καί εὐαγγελικοῦ νόμου.

  Ἄλλοτε, ὅταν  ἁμάρτανε ὁ ἄνθρωπος, εἶχε τύψεις στή συνείδησή του, πονοῦσε ψυχικά, ὁλόκληρος ὁ ψυχοσωματικός του κόσμος δέν εἶχε ἠρεμία «οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπό προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου» ἔγραφε ὁ ἐμπνευσμένος προφήτης Δαβίδ.

  Σήμερα ἁμαρτάνει ὁ ἄνθρωπος καί δέ νοιάζεται γιά τή θεραπεία τῆς ψυχῆς του. Δέν καταβάλλει καμία μέριμνα γιά τήν κάθαρσή του. Καί ὄχι μόνο αὐτό.

  Ἁμαρτάνει ἐν γνώσει του καί δημοσίως, χωρίς νά ἐντρέπεται, χωρίς ν’ἀναστατώνεται, χωρίς νά χάνει τόν ὕπνο του, ἔτσι τουλάχιστον διαδίδει στό περιβάλλον του.

  Κάνει, ὅμως, καί κάτι ἀκόμη χειρότερο, ἀπαιτεῖ νά τοῦ ποῦν οἱ ἄλλοι καί μπράβο, νά τόν ἐπαινέσουν καί νά τόν χειροκροτήσουν.

  Αὐτός πού ἔκανε πολιτικό γάμο, ἐάν εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός, ἔκανε ἕνα μεγάλο λάθος καί ὀφείλει νά τό διορθώσει.

  Ὀφείλει  νά ἐπισκεφθεῖ τόν πνευματικό του καί ν’ ἀκούσει τή διακριτική συμβουλή του, νά κάνει αὐτό πού διδάσκει ἡ Ἐκκλησία γιά τό δικό του καλό.

  Νά τελέσει τόν θρησκευτικό γάμο χωρίς ἀναβολή καί καθυστέρηση. Καί ἄν ἀπέκτησε παιδί ἀπό τόν πολιτικό γάμο, ὀφείλει νά τό βαπτίσει ἔγκαιρα, ἀναλαμβάνοντας τίς εὐθύνες του.

  Ἡ δικαιολογία, ὅτι εἶναι πολυέξοδα τά Μυστήρια καί γι’αὐτό θά γίνουν ὁ γάμος καί τό βάπτισμα μαζί εἶναι «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις».

  Ἡ Ἐκκλησία ποτέ δέ συμφώνησε μέ πολυέξοδες κοσμικές ἐμφανίσεις καί ἐκδηλώσεις. Ποτέ δέν πρέπει νά κολακεύει τίς φιλοδοξίες τῶν ἀνθρώπων.

  Πάντα πρέπει νά προβάλλει τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί νά συμβάλλει στό πλησίασμα τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν πηγή τῆς  χάριτος, πού εἶναι ὁ Χριστός.

  Ὅπου δέν πρόσεξε αὐτό τό θέμα ἄθελά της ἔγινε συνένοχος μέ τούς παραβάτες τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ καί ζημίωσε τούς χριστιανούς της.

  Γι’αὐτό ἄλλωστε γράφεται καί αὐτή ἡ Ἐπιστολή, γιά νά προλάβουμε ὅ,τι εἶναι δυνατό νά περισώσουμε.

  Χριστιανοί μου ἀγαπητοί,

  Κάνω μιά θερμή ἔκκληση σέ ὅλους σας.

  Νά σεβαστεῖτε τή δισχιλιόχρονη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά σεβαστεῖτε τούς γονεῖς καί συγγενεῖς σας, πού υἱοθετοῦν καταστάσεις ἐξ ἀνάγκης καί μέ πόνο ψυχικό.

  Δέν πρέπει νά σᾶς καθυστερήσω περισσότερο, γιά νά σᾶς πῶ πόσα δάκρυα ἔχυσαν γονεῖς ἐξαιτίας τέτοιων καταστάσεων καί πόσο ντροπιασμένοι ἔνοιωσαν, διότι στή δική τους οἰκογένεια συνέβη κάτι τέτοιο ξαφνικά καί ἀντίθετο μέ τίς ἀρχές τους.

  Σᾶς ἱκετεύω, ὅσοι κάματε πολιτικό γάμο νά τακτοποιηθεῖτε μέ τόν πνευματικό σας καί νά διορθώσετε τό λάθος.

  Ὅσοι ἀποκτήσατε παιδί ἐκ τοῦ πολιτικοῦ γάμου νά τό βαπτίσετε χωρίς ἀναβολή καί ὄχι τήν ἡμέρα τοῦ θρησκευτικοῦ γάμου σας. Τό ἕνα λάθος δέ διορθώνει τό ἄλλο.

  Ζῶ μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι θ’ ἀκούσετε τή γεμάτη ἀγωνία φωνή τοῦ πνευματικοῦ σας πατέρα καί θά ἐφαρμόσετε τή συμβουλή του.

  Ἡ προσευχή μου θά εἶναι ὁλόθερμη, ὥστε νά καρποφορήσει ὁ λόγος μου.

  Εὐχέτης πρός τόν Κύριο

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 + Ο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 

http://www.pentapostagma.gr/2013/07/mitropolitis-spartis-vaptisi-politikos-gamos.html

   Το κείμενο αναρτήθηκε με σκοπό την αξιολόγηση από τους επισκέπτες της σελίδας μας, όλων των υποδείξεων που εμπεριέχει και κυρίως την αξιολόγηση του ιεράρχη που το συνέταξε, το εκφώνησε ο ίδιος προς τους πολίτες και έδωσε εντολή να αναγνωσθεί σε όλες τις εκκλησίες που ανήκουν στην μητρόπολη που ηγείται.

  Έχω την εντύπωση, ότι μεταξύ των σχολίων που θα ακολουθήσουν, θα υπάρξουν και στοιχεία που θα απογυμνώσουν τους πραγματικά ιδιοτελείς “εμπορικούς” και όχι μόνο σκοπούς, για τους οποίους ο μητροπολίτης προέβει στην σύνταξη και ανάγνωση του ανωτέρω κειμένου, που θα μας προβληματίσουν σχετικά με τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, της πλειοψηφίας των ιεραρχών μας.

10 comments

 1. Ανδρέας Αέναος /

  Καλημέρα σας.
  Δηλών ότι, στις τραγικά άθλιες “στιγμές” που ζούμε και εξ αιτίας ενός ακόμη διωγμού που ασκείται στον Ελληνισμό ( από άθλια και οργανωμένα συμφέροντα, ξένων δυνάμεων, με εκτελεστές-πρόθυμους τους απάτριδες επίορκους που παρασταίνουν τους: πρόεδρο της δημοκρατίας, πρωθυπουργό, κυβέρνηση, κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους, δικαστές, ηγεσία της αστυνομίας, ηγεσία του στρατού ), στις τραγικά λοιπόν δύσκολες μέρες, εκείνο που χρειάστηκε να τελειοποιήσουν στα άνομα σχέδιά τους, ήταν και η μεθοδευμένη αντικατάσταση του “κλήρου” από υπάκουους υπηρέτες που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το χρήμα και τα ποταπά ζωώδη ένστικτά τους.
  Ο λόγος της ενασχόλησής μου, με τα χαμερπή αυτά υποκείμενα που παριστάνουν τους “ποιμένες” του Ελληνοορθόδοξου σχήματος, γίνεται διότι στο “διάβα” των αιώνων έχει σχηματισθεί μία άρρηκτη σχέση έθνους και θρησκείας.
  Θα “υιοθετήσω” λοιπόν την έκφραση του Αν-άξιου Σπάρτης (— Παρακολουθῶ τόν τελευταῖο καιρό μέ πολλή ἀγωνία διάφορα γεγονότα περίεργα, πρωτάκουστα, νεοφανῆ καί τελείως ἀντίθετα μέ τίς ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις μας.—).
  Πράγματι, αντίθετα και περίεργα αλλά όχι πρωτάκουστα και ασφαλώς όχι νεοφανή( και κατά το παρελθόν, αρκετοί μεγαλόσχημοι εξυπηρέτησαν-έναντι αμοιβής-ξένους αφέντες).
  Αντίθετα και περίεργα που όλες μα ΟΛΕΣ τις θέσεις μεγαλόσχημων του “κλήρου”, τις έχουν καλύψει και στελεχώσει με πρόθυμους υπηρέτες-εχθρούς της Ελλάδας και του Ελληνισμού, πρόθυμους να παραδώσουν το “ποίμνιο” προς σφαγή και όλη αυτήν τους την συμπαιγνία και συμμετοχή την καλύπτουν πίσω από το έργο κάποιων “χαμηλόβαθμων” αγνών ρασοφόρων, που νοιάζονται για το κοινωνικό σύνολο, είτε πίσω από τις διεκπεραιωτικές προσπάθειες ( παίρνουν από τους φτωχούς, με εράνους, για να δώσουν στους φτωχούς ) της επίσημης εκκλησίας.

  • Κώστας Ναξάκης /

   Καλησπέρα
   Ανδρέα μου αντιλαμβάνομαι τη θέση σου, θα ήθελα όμως να σχολιάσω ότι όπως την έθεσες, φαίνεται ότι δίνεις άφεση αμαρτιών σε Γισάκηδες, Εφραίμ, Βατοπαίδι και λοιπούς.

   Δεν ξέρω πώς να σας προσφωνήσω εκπρόσωπε της εκκλησίας στην περιοχή Σπάρτης, γνωρίζω όμως ότι όταν η coca cola χάνει μερίδιο αγοράς, δεν βγαίνει ο εκπρόσωπος τύπου να βρίζει τους Αμερικάνους γιατί καταναλώνουν άλλο προϊόν, αλλά ψάχνει την πηγή των ευθυνών και κόβει πόδια. Μπορεί να μην σας αρέσει ο παραλληλισμός, αλλά πριν κατηγορήσετε τους πιστούς, μήπως έπρεπε να ερευνήσετε κάτω από τα ράσα σας, μέσα σε αυτά, στις βαθιές τσέπες σας και τη νοοτροπία σας για τα αίτια της αποξένωσής σας;

   • Ανδρέας Αέναος /

    Καλημέρα σας.
    Κώστα φίλε μου, σωστά επισημαίνεις ότι όπως θέτω τα “πράγματα”, είναι σαν να “δίνω” άφεση σε όλα τα λαμόγια της θρησκειοληπτικής εξουσίας και ακολασίας των μεγάλων σκανδάλων.
    Κατά πρώτον, θέλω να εξηγήσω πως το θέμα του “κλήρου” στην Ελλάδα, μόνο συνολικά μπορώ να το συζητήσω ( ασφαλώς ορμώμενος από κάποιο παράδειγμα, όπως του Αν-άξιου Σπάρτης), επειδή και διότι έχει να “κάνει” με όσα αφορούν το έθνος.
    Σαν δεύτερο και μιας και το αναφέρεις, οι γιοσακιδοεφραίμηδες του σκανδάλου με το βατοπαίδι και όλη την υπόλοιπη συνταγή της ρέμουλας και της διαπλο-δολοπλοκής, όπου συμπεριλαμβάνει: δικαστικούς, πολιτικούς και ρασοφόρους, σε όσα αφορούν το “ρασοφόρο σκέλος” της υπόθεσης, μήν ξεχνάς πως η άφεση αμαρτιών ήλθε από τα πιό επίσημα χείλη, από τον-με χιλιάδες χρυσά τάλιρα αγορασμένο- πατριαρχικό θρόνο.
    -Με αυτόν τον τρόπο, τα όσα παραθέτω στο προηγούμενο σχόλιο μου, συμπεριλαμβάνουν και αυτούς.

    • Ανδρέας Αέναος /

     Με συμπαθάτε, που ξέχασα να αναφέρω και τους γυιούς των ταχυδρόμων,σε σχέση με τα σκάνδαλα.

 2. Κώστας Ναξάκης /

  Καλησπέρα
  Θα ξεκινήσω με το σχόλιο του διαχειριστή της σελίδας σχετικά με τον «εμπορικό» και ιδιοτελή σκοπό του κειμένου. Μα αγαπητέ περιμένεις από τα σχόλια να διαφανεί η προώθηση της επιχείρησης όταν ο ίδιος μεταξύ άλλων αναφέρει:

  «Ἡ δικαιολογία, ὅτι εἶναι πολυέξοδα τά Μυστήρια καί γι’αὐτό θά γίνουν ὁ γάμος καί τό βάπτισμα μαζί εἶναι «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις».»

  Αυτό για ξεκίνημα και… έπεται η συνέχεια, με πολύ ενδιαφέροντα, όπως λένε όλοι οι σχολιαστές..διακοπή για διαφημίσεις.

  • Ανδρέας Αέναος /

   Διόρθωση, …ολιγόλεπτο διάλειμμα για διαφημίσεις…, το ( διακοπή για διαφημίσεις.) είναι παλαιομοδίτικο και ξεπερασμένο.

 3. Κώστας Ναξάκης /

  Καλησπέρα

  Ανδρέα μου όταν έγραψα διακοπή, είχα στο νου μου την διαφήμιση, παλαιομοδίτης όμως….

  Γράφει λοιπόν στην επιστολή του ο «Άγιος»!

  «Μπορεῖτε νά σκεφθεῖτε νά τελεῖται τό Μυστήριο ἔξω, στήν ὕπαιθρο ἤ στήν παραλία;»

  Τον ερωτώ μήπως στο μυαλό του όταν έγραφε την επιστολή είχε αυτό;;;;;!!!!!!
  http://www.marmariparadise.com/userfiles/gallery/6_1751010488.jpg

 4. Κώστας Ναξάκης /

  Και συνεχίζω…..

  Ασφαλώς παπα-γιώργη, θεώρησες ότι επειδή δεν έγραψα ολιγόλεπτο διάλλειμα που λέει και ο φίλος μου ο Ανδρέας, κονόμησες διαφημιστή. Βρε θεομπαίχτη μπορείς να μας πεις πως κατάφερες να αποστομώσεις τον προϊστάμενο σου μητροπολίτη Σπάρτης; Προσωπικά σε συγχαίρω που καταφέρνεις να είσαι πετυχημένος και παπάς και ζευγάς. Αρκεί να είσαι εντάξει πολεοδομικά, με την αρχαιολογία, το επιμελητήριο, το σωματείο ξενοδοχουπαλλήλων, λοιπούς φορείς και να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην παραλία οι πολίτες. Καταλαβαινόμαστε εμείς έτσι;

  Α!! και μην «φεύγετε» σε λίγα λεπτά ακόμη περισσότερες καυτές και πιπεράτες πληροφορίες.
  Είδες Ανδρέα μου πόσο γρήγορα μαθαίνω;

 5. Βελζεβούλης /

  Κώστα μου καλησπέρα.

  Έχασα επεισόδια???

  Συγχαίρεις τον Παπαγιώργη που «κατάφερε να είναι επιτυχημένος παπάς και ζευγάς».

  Του λες επίσης ότι «ελπίζεις να είναι εντάξει πολεοδομικά, με την αρχαιολογία, το επιμελητήριο, το σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων, λοιπούς φορείς και να έχουν πρόσβαση οι πολίτες στην παραλία».

  Επειδή έχω μερικά κενά, θέλω αν γίνεται να μου ξεδιαλύνεις κάποιες απορίες.

  Όταν λες παπάς, εννοείς παπάς… παπάς, η κάτι πιο εξελιγμένο??? Μήπως «λειτουργεί» σε καμιά αυθαίρετα ανεγερμένη… «εκκλησία»??? η «διατηρεί» και κάποιο άλλο ακίνητο με πιθανές παραβάσεις η υπερβάσεις πιο… «εμπορικό»???

  Όταν λες ζευγάς, εννοείς ζευγάς… ζευγάς, η κάτι σε πιο κυριλέ, που φουσκώνει πορτοφόλια??? Μήπως «καλλιεργεί» τίποτε παραλιακά χωραφάκια που υποκρύπτουν ενδεχομένως κάποιους ας πούμε αρχαιολογικούς θησαυρούς??? η «διατηρεί» και κάτι πιο… τουριστικό???

  Γιατί βρε Κώστα μου, Παπάς και ζευγάς, δεν μπορώ να κατανοήσω πως είναι δυνατόν να εμπλέκονται με, πολεοδομία, αρχαιολογία, επιμελητήριο, σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων και να εμποδίζουν την πρόσβαση των πολιτών στην παραλία!

  Συγνώμη που γίνομαι φορτικός, αλλά καμιά φορά, κολλάει το ρημάδι το μυαλό μου με τόσα που έχω στο κεφάλι μου.

  Έχω κι εγώ να προσέχω τόσους «παπάδες» που έχω στείλει εκεί πάνω, που αναγκάζομαι να ζητήσω τη συνδρομή σου προκειμένου να βγάλω τις αποφάσεις του πειθαρχικού, εάν δεν επιτελούν σωστά το έργο που τους έχω αναθέσει.

  Πάει στα κομμάτια… να τους στείλω στον… παράδεισο βρε αδελφέ!

  • Κώστας Ναξάκης /

   Καλημέρα
   Βελζεβούλη πολυχρονεμένε μου. (Τα κατάφερα στην προσφώνησή του).
   Δικαιολογημένα τα ερωτήματά σου αφού θέλεις να είσαι δίκαιος. Όταν λέω παπάς, εννοώ παπάς τούρμπο. Τρέχει (με ένα χαμηλό διθέσιο) ο έρμος από ξωκλήσι σε ξωκλήσι να προλάβει ας πούμε την Ανάσταση στις 12 ακριβώς σε 3-4 χωριά. Είναι ο πιο ¨ανθρώπινος¨ παπάς που έχω δει. Στη γνώση μου υπάρχει η πληροφορία ότι στις 2 χιλιετίες που υπάρχει ο χριστιανισμός, δεν έχει δοθεί καμία άδεια για ανέγερση εκκλησίας, όμως δεν είναι ιδιοκτησίας του. Στην ιδιοκτησία του υπάρχει ξενοδοχειακό συγκρότημα τσίφτικο, που φαντάζομαι ότι έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η νομιμότητά του. Εκείνο που η διαβολική εξυπνάδα του (πάτερ σχώρα με) έχει σκαρφιστεί, είναι η διαμόρφωση της σκάλας που οδηγεί στην παραλία, περνάει μέσα από την ταβέρνα του. Φροντίζει μάλιστα να μην γκρεμοτσακίζονται όσοι επιθυμούν να κατεβούν το βράδυ στην παραλία φωτίζοντάς την με την διοργάνωση “beach party”. Το πιθανό ερώτημα σου τώρα να είναι «και καλά ο προϊστάμενος μητροπολίτης τι λέει για όλα αυτά;» Σε απάντησή του κυκλοφορούν διάφορες πιπεράτες φήμες. Ελπίζω να κάλυψα τα κριτήρια αξιολόγησής και για τους δύο ιερείς.