Πουνάν’ μαρή τα…… “παλιικάρια”;;;

     Αθήνα 2/2/2013     
    Πρους την πουνιμένη μ’ Αγγέλω… stoup.      
    Αγγέλω μ’ γεια σ’.
    Πρώτουν, ίρχομ’ να ρουτήσ’ για την πουλιύτιμ’ κι … ακριβουπλιηρουμέν’ υγείασ’.
    Ιάν κι συ μι ρουτάσ’ τι κάνουμ ιμείς ‘ιδού κάτ’, σι πλιηρουφουρώ ούτι ούλα βαίν καλώς, ικτώς απ’ τα ζά που υπουφέρουν κουμματάκι στη στρούγκα…
    Κατ’ τ’ άλλα. ιγώ ‘ιδού κατ’, υγιούς… αρρουσταίν’!   Του αυτού ιπιθυμού κι δι ισέ!
    Ας είν’ καλά τα ζά που έχου γύρου μ’ κι τα σκλιά, ντούπια κι δκά σ’, που μί στλες ισύ.
    Πα, πα, πα … τι να σι πω μαρή Αγγέλω μ’… φτούνα τα σκλιά που μί στλες, μι δέκα μασίελς τρώγουν  τ’ άτ’μα, σα λιυσσασμένα… Νηστκά τα κράταες τούσουν κιρό;… τι να σι πω…
    Αφού τα ζά ιδώ, μουνάχα νιρού πίνιν,  ούχι βίβια στ’ ουνουμά σ’,  αλλά γιατ’ διν έχν’ τίπτα να φάν.
    Αλλ’ ας μη σι ζαλίζ’ άλλου μι τα δικάμ’ς… ιέχουμ’ κιρό να τα πούμ’ ιμείς… κι δίν θ’ αργήσ’ η ώρα…
    Ίλαβα λιοιπούν του θάρρους να σι γράψ’, γιατ’ μ’ είπαν όυτ’ ιέχασες τσι τουπικές ικλουγές τ’ Σαξουνία κι πούνισες μάτια μ’.
    Άααχ… μαρή Αγγέλω μ’, δίν μπουρείς να φανταστείς πούσου στινουχουρήθκα μούλις τ’ άκ’σα!
    Αλλά μαρή Αγγέλω, σι μιλάου ειλιικρινά, δίν σι χα για τούσου ιυαίσθητ’!
    Ιγώ, σι χα για παλιικάρ τσι πουλιτικής, Γιρμανικής κι Ιβρουπαϊκής σκνής! Σι χα για πουλιύ δνατή. Σι χα ας πούμ’… κάτ’… να… σαν τουν Χίτλιερ ας πούμ’!!!
    Ισύ μαρή, δίν στινουχουρήθκες ούταν λιίμαξες στην πείνα, τούσα ικατουμμύργια ανθρώπ’ς, ιδώ στην Ελλάδα…
    Ισύ δίν Λιύγσες ούταν ιέμαθ’ς, (κι μη μι πεις ούτ’διν του μαθ’ς), ούτ’ αυτουκτούνσαν, τέσσιρις χιλιάδ’ς Έλληνες την τελιιφτία τριιτία, απ’τ’ν απούγνουση που τσί ‘σπειρις, ισύ κι τα βρουμιρά ιμουβούρα σκλιά σ’, ντούπια κι ξένα…
    Ισύ, στέκισ’ ούρθια, ακούμ’ κι τώρ’ που γνουρίζ’ς, ούτ’ χιλιάδ’ς Έλληνες πουλιίτ’ς, είν’άστιγοι κι κοιμούντ’ τσι δρούμους…
    Ισύ, ίσ’ ακλούνητ’, παρ’ ούλου που γνουρίζ’ς ότ’ ιέχουμ’ ιπίσ’μα, πιρισσούτερους απ’ ιενάμισ’ ικατουμμύργιου ανιέργους, ικ τουν ουποίουν, η μιγάλ’ πλειουψηφία, είν’ νία πIδιά, τα πIδιά τσι Ελλάδας μας, τα ουποία ιτμάζ’ν  τσι βαλίτσις τους να ξινιτευτούν, αφού η κατουχή που τσι ιπέβαλ’ς ισύ κι τα σκλιά σ’, τσ’ ίκοψαν αναπάντιχα, τα ούνειρα τσι ζουής τουν…
    Ισύ, στέκισ’ αγιέρουχη, τη στιγμή που χιλιάδ’ς άνθρουπ’, πιθαίν’ απ’ κατάθλιψ’ κι άλλιοι γιατ’ δίν έχ’ν να αγουράσ’ν φάρ’μκα, η δίν έχ’ν προύσβασ’ σι φτούνα…
    Ισύ, δίν πτουείσ’ τούρα, που ικατουμμύργια Έλληνες, απ’ ούλ’ς τσ’ ηλικίις, υπουφέρ’ν κι άλλιοι πιθαίν’ απ’ του κρύου, απ’ τούτ’ που φτούνους ι στούρνους, ξιέρ’ς ισύ , φτούνους ι στούρνους του τσιράκ’ σ’, που ιέχ’ πρηστεί η μούρ’ τ’ απ’ τα μπούτουξ, ι ταμίας σ’ που μας διούρισες, που καλιή (γ)ριπή να τουν ιέβρει, ανίβασ’ τσι φόρους στου πιτρέλιου θέρμανσ’ς… κ’ ιέγιν’ ίδους πουλυτιλιείας για τσι απλούς πουλιίτ’ς…
    Κι κιούτιψες μαρή σα ζαγάρ’ μι μια ήττα τσι τουπκιές ικλουγιές τ’ Σαξουνία;
    Μαρή γκιούσα… θα τρίζ’ν τα κούκαλα του Χίτλιερ μαρή, που θα σι βλιέπ’ απ’ κι πάν’…
    Ούστ να μ’ χαθείς παλιουζάγαρου…
    Τ’ ίπαθες μαρή ξάφνου κι πουνάς; Μπας κι τριέχει ίμα τσι φλιεβ’ς σ’;
    Σ’ ισένα, του μουναδ’κό ίμα που πιρνά απ’ μέσα σ’, είν’ φτούνο που πίν’ς απ’ τσι Λαούς π’ ιξαθλιών’ς.
    Αλλ’ ίεχιει ου κιρούς γυρίσματ’, κι θα τα ξαναπούμ’…ουσουνούπ’…
    Πούνισες μι μια ήττα τσι τουπκιές ικλουγιές;
    Πού ν’ απαντήσ’ς κι Τσουλιά στου διάβα σ’ μαρή, να ιδείς πους θα…… πουνιέσις…
    Ούστ να μ’ χαθείς ακούμα μια φουρά παλιουζάγαρου…
    Πουνάν’ μαρή τα…… “παλιικάρια”;;;
    Φτούνα είχα να σι πω μαρή Αγγέλω μ’.  Συμπάθαμ’ αν σι πίκραν’, αλλά κι σύ μούρ’ μάτια μ’, πουλιύ μ’ απουγουήτιφσες… τι να σι πω…  Σ’ είχα για λιουντάρ’ στην ψυχή, μα ήσουνα… …κατσούλα!!!
 
                                                                                                Ιωάννης Αχιλ. Χάρχαλος
                                                                                               Αέναος Έλληνας Μαχητής

8 comments

 1. Πετροβούβαλος /

  Aι, ξιφίγαμ!

  Σ’ ουραίους!!!

 2. Γιώργης /

  Ἄῖ ρεεέ…
  Τού ζαρουμέν’…!
  Δί κάν’ πῶς ρουβουλὰει τόν κατήρ’φου, νά τήν φάει ἡ μάρμάγκα…;

  μπάρμπα-Γιώργης

  :mrgreen:

 3. Αέναος Έλληνας Μαχητής /

  Για σα ουρ’ λιβιντούπ’δα τσι τιμημέν’ς Ελλάδας!
  Μπας κ’ ίφτασ’ ι κιρούς να τ’ αρπάξουμ’, να τα σβαρνάμ’ τα χτικιάρ’κα, πι τούλμ’σαν να βαν’ τα ζά τσι στρούγκα;;;
  Τη γκλιίτσα ουρέ, τ’ αραμπαδούξυλου κι γιούργια στου ψαχνού… να τσ’ ισιούσουμ’ τα πλιιβρά… κι ούξ απ’ του μαντρί!!!
  Άϊ ουρι γκέκα μ’, απάν’ τσ’ ουρέ…

 4. ΜΑΡΙΑ /

  Ἤθελα νἄξερα βρέ θηρίο,πόση ὥρα τὄγραφες…. :)

  Ὥς νησιώτισσα,μοῦ ἐπιτρέπετε ἔ;;;
  Ὥρή ἀλαμαρνιέρα,κακή Λαμπριά νά σὄρθη,σιχαμένε βέλιουρα…

  • Αέναος Έλληνας Μαχητής /

   Κι να σι πού, ούτ’ ιμέν’ η καταγουγήμ’ είν’, απ’ τ’ Σμύρν’ τσι Μ’κράς Ασίας…
   Αλλ’ ιάμα λιάχ’ ι βλάχους, προυβάλ’ ιμπρούς μ’ κι τσι παίρν’ ι διάουλους τουν πατίρα, ούλ’ τσ’…

   • Γιώργης /

    Ρέ οὔλ’ τσ’…λέου.
    …ντίπ γιά ντίπ!!!!

  • Γιώργης /

   😆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *